Finansiālie noteikumi :: Jazeps Vitols International Choral Conductors Competition ::

Finansiālie noteikumi

Reģistrācijas maksa EUR 30.00 apmērā jāiemaksā bankā līdz 2019. gada 1. jūnijam. Ja pretendents nav izvirzīts dalībai konkursā, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Dalības maksa konkursā EUR 50.00 apmērā jāiemaksā bankā līdz 2019. gada 1. oktobrim. Nepiedalīšanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Maksājuma rekvizīti:

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
K. Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. LV90000028796
Valsts kase
TRELLV22
Konta Nr. LV97 TREL 922 006 000 000 0

Sadaļā "Maksājuma mērķis", lūdzu, norādiet savu vārdu, uzvārdu un sekojošu tekstu - 21399, 6th CCC.

 

Savlaicīgas formalitāšu nenokārtošanas gadījumā dalībai konkursā tiek uzaicināts cits dalībnieks.